Alert
SI OU GEN YON IJANS LOJMAN, MANJE, SÈVIS PIBLIK, OUBYEN CHOFAJ, TANPRI KONTAKTE LOCAL DEPATMAN SÈVIS SOSYAL OU A IMEDYATMAN. SI OU GEN YON LAVI KI MENASE OSWA IJANS MEDIKAL, TANPRI RELE 911.

myBenefits

Sunday November 28, 2021

Èske Mwen Kalifye? Pre Screening

HEAP

SNAP

Pwogram Asistans yo

Asirans Sante

Kredi nan Taks

Balans EBT (Electronic Benefit Transfer) EBT Balance

SNAP ak Kont Lajan Kach

Istwa Tranzaksyon

Chanje PIN (Nimewo Idantite Pèsonèl) ou

Fè nou konnen si w pèdi Kat ou oubyen si li Domaje

Nouvo Itilizatè New Users

Aplike pou HEAP

Aplike pou SNAP

Aplike pou Asistans Piblik

Retounen Sètifye

Rapòte Chanjman

Wè Detay sou Dosye

Itilizatè ki Retounen Returning Users

Aplike pou HEAP

Aplike pou SNAP

Aplike pou Asistans Piblik

Kontinye Aplikasyon

Swiv Aplikasyon

Re-sètifye Avantaj yo

Rapòte Chanjman

Wè Detay sou Dosye

Soumèt Dokiman yo pou Verifikasyon

Tanpri remake

Nan dat 1e desanm 2021, Eta New York pral amelyore pwoteksyon sekirite nan sitwèb ak nan aplikasyon nou yo. Aksè ak sit entènèt ak aplikasyon gouvènman an yo pral egzije kounye a pou yo sèvi ak navigatè entènèt ki ajou epi ki an sekirite. Si w ap itilize yon navigatè entènèt ki pi ansyen, w ap bezwen mete ajou yon navigatè entènèt aktyèl anvan 1e desanm. Pou verifye ke navigatè ou a satisfè nouvo kondisyon yo, vizite https://encryption.ny.gov.

Navigatè entènèt popilè sa yo fè pati anpil navigatè ki kapab sipòte pwotokòl sekirite ki ajou yo:

Microsoft Internet Explorer 11 Microsoft Edge vèsyon 12 ak vèsyon siperyè
Google Chrome vèsyon 30 ak vèsyon siperyè Mozilla Firefox 27 ak vèsyon siperyè
Opera 17 ak vèsyon siperyè Apple Safari 7 ak vèsyon siperyè

ENPÒTAN!! Pou Konekte nan myBenefits oswa pou Kreye yon Kont, ou DWE itilize yon non itilizatè ak modpas ki te kreye spesyalman pou myBenefits. Ou pa ka itilize yon kont ki te kreye pou yon lòt aplikasyon NYS tankou asirans chomaj, Depatman Motè Veyikil oswa Sipò Alimantè Timoun.

Destinatè SNAP yo PA bezwen aplike pou avantaj SNAP ijans ki lye ak COVID-19 yo. Si ou resevwa avantaj SNAP yo deja, tanpri ale nan http://otda.ny.gov/SNAP-COVID-19/Frequently-Asked-Questions.asp pou enfòmasyon sou avantaj SNAP ijans ki lye ak COVID-19 yo.