Alert
SI OU GEN YON IJANS LOJMAN, MANJE, SÈVIS PIBLIK, OUBYEN CHOFAJ, TANPRI KONTAKTE LOCAL DEPATMAN SÈVIS SOSYAL OU A IMEDYATMAN. SI OU GEN YON LAVI KI MENASE OSWA IJANS MEDIKAL, TANPRI RELE 911.

Pwogram Asistans pou Dlo pou Fanmi ki gen Revni ki Fèb (LIHWAP)

Pwogram Asistans pou Dlo pou Fanmi ki gen Revni ki Fèb (Low Income Household Water Assistance Program, LIHWAP) la ede fanmi ki gen revni fèb yo peye depans sèvis dlo potab ak dlo ize. Pwogram lan kapab ede fanmi yo ki gen bòdwo ki anreta (aryere) pou sèvis dlo potab ak/oswa dlo ize. LIHWAP kapab ede anpeche yo koupe sèvis dlo potab ak dlo ize ou yo. Pou w jwenn plis enfòmasyon ak konnen fason pou aplike, tanpri, vizite https://otda.ny.gov/programs/water-assistance/.

myBenefits

Saturday August 13, 2022

Itilizatè ki Retounen Returning Users

Aplike pou SNAP

Aplike pou Asistans Piblik

Kontinye Aplikasyon

Swiv Aplikasyon

Re-sètifye Avantaj yo

Rapòte Chanjman

Wè Detay sou Dosye

Soumèt Dokiman yo pou Verifikasyon

Nouvo Itilizatè New Users

myBenefits itilize NY.gov, sèvis koneksyon pataje Eta New York la. NY.gov pèmèt ou jwenn aksè ak sèvis sou entènèt apati plizyè ajans Eta New York avèk yon sèl non itilizatè ak modpas. Pou kapab jwenn plis enfòmasyon ale sou my.ny.gov.

Balans EBT (Electronic Benefit Transfer) EBT Balance

SNAP ak Kont Lajan Kach

Istwa Tranzaksyon

Chanje PIN (Nimewo Idantite Pèsonèl) ou

Fè nou konnen si w pèdi Kat ou oubyen si li Domaje

Èske Mwen Kalifye? Pre Screening

SNAP

Pwogram Asistans yo

Asirans Sante

Kredi nan Taks

Tanpri remake

ENPÒTAN!! Sitwèb myBenefits p ap disponib pou antretyen sistèm nan. Tanpri asire ke w te kreye yon kont ak anrejistre travay ou kounye a. Depi ou fin anrejistre travay ou avèk siksè, ou kapab fini l nan pita lè sistèm lan vin disponib ankò.

Nan dat 1e desanm 2021, Eta New York pral amelyore pwoteksyon sekirite nan sitwèb ak nan aplikasyon nou yo. Aksè ak sit entènèt ak aplikasyon gouvènman an yo pral egzije kounye a pou yo sèvi ak navigatè entènèt ki ajou epi ki an sekirite. Si w ap itilize yon navigatè entènèt ki pi ansyen, w ap bezwen mete ajou yon navigatè entènèt aktyèl anvan 1e desanm. Pou verifye ke navigatè ou a satisfè nouvo kondisyon yo, vizite https://encryption.ny.gov.

Navigatè entènèt popilè sa yo fè pati anpil navigatè ki kapab sipòte pwotokòl sekirite ki ajou yo:

Microsoft Internet Explorer 11 Microsoft Edge vèsyon 12 ak vèsyon siperyè
Google Chrome vèsyon 30 ak vèsyon siperyè Mozilla Firefox 27 ak vèsyon siperyè
Opera 17 ak vèsyon siperyè Apple Safari 7 ak vèsyon siperyè

Destinatè SNAP yo PA bezwen aplike pou avantaj SNAP ijans ki lye ak COVID-19 yo. Si ou resevwa avantaj SNAP yo deja, tanpri ale nan http://otda.ny.gov/SNAP-COVID-19/Frequently-Asked-Questions.asp pou enfòmasyon sou avantaj SNAP ijans ki lye ak COVID-19 yo.