myBenefits Alerts
SI OU GEN YON IJANS LOJMAN, MANJE, SÈVIS PIBLIK, OUBYEN CHOFAJ, TANPRI KONTAKTE LOCAL DEPATMAN SÈVIS SOSYAL OU A IMEDYATMAN.

SI OU GEN YON LAVI KI MENASE OSWA IJANS MEDIKAL, TANPRI RELE 911.Eksperyans negatif timoun yo (ke yo rele tou ACEs) se evènman ki bay estrès oswa twomatiz, tankou neglijans ak/oswa vyolans. ACE (Adverse childhood experiences) yo gen rapò ak devlopman nan sèvo ak yon pakèt pwoblèm sante pandan tout lavi yon moun. Si oumenm oswa yon moun ou renmen gen eksperyans ACEs, sèvis yo ka disponib nan kominote w la. Pou aprann plis enfòmasyon konsènan ACEs oswa pou jwenn sèvis pou ede, tanpri vizite https://ocfs.ny.gov/programs/cwcs/aces.php Affordable Connectivity Program
Eligible New Yorkers are encouraged to apply for FCCs Affordable Connectivity Program, an extension of the Emergency Broadband Fund, that provides discounts up to $30/month toward internet service. Visit www.fcc.gov/acp for more information and to sign-up.
Low Income Household Water Assistance Program (LIHWAP)
The Low Income Household Water Assistance Program (LIHWAP) helps low income households pay the cost of drinking water and wastewater services. The program can assist households who have past due bills (arrears) for drinking water and/or wastewater services. LIHWAP can help prevent your drinking water and wastewater services from being shut off. For more information and how to apply please visit https://otda.ny.gov/programs/water-assistance/.


Nan dat 1e desanm 2021, Eta New York pral amelyore pwoteksyon sekirite nan sitwèb ak nan aplikasyon nou yo. Aksè ak sit entènèt ak aplikasyon gouvènman an yo pral egzije kounye a pou yo sèvi ak navigatè entènèt ki ajou epi ki an sekirite. Si w ap itilize yon navigatè entènèt ki pi ansyen, w ap bezwen mete ajou yon navigatè entènèt aktyèl anvan 1e desanm. Pou verifye ke navigatè ou a satisfè nouvo kondisyon yo, vizite https://encryption.ny.gov.

Navigatè entènèt popilè sa yo fè pati anpil navigatè ki kapab sipòte pwotokòl sekirite ki ajou yo:
Microsoft Internet Explorer 11 Microsoft Edge vèsyon 12 ak vèsyon siperyè
Google Chrome vèsyon 30 ak vèsyon siperyè Mozilla Firefox 27 ak vèsyon siperyè
Opera 17 ak vèsyon siperyè Apple Safari 7 ak vèsyon siperyè
Destinatè SNAP yo PA bezwen aplike pou avantaj SNAP ijans ki lye ak COVID-19 yo. Si ou resevwa avantaj SNAP yo deja, tanpri ale nan http://otda.ny.gov/SNAP-COVID-19/Frequently-Asked-Questions.asp pou enfòmasyon sou avantaj SNAP ijans ki lye ak COVID-19 yo.

myBenefits

Saturday June 10, 2023

Itilizatè ki Retounen Returning Users

Aplike pou SNAP

Aplike pou Asistans Piblik

Kontinye Aplikasyon

Swiv Aplikasyon

Re-sètifye Avantaj yo

Rapòte Chanjman

Wè Detay sou Dosye

Soumèt Dokiman yo pou Verifikasyon

Nouvo Itilizatè New Users

myBenefits itilize NY.gov, sèvis koneksyon pataje Eta New York la. NY.gov pèmèt ou jwenn aksè ak sèvis sou entènèt apati plizyè ajans Eta New York avèk yon sèl non itilizatè ak modpas. Pou kapab jwenn plis enfòmasyon ale sou my.ny.gov.

Balans EBT (Electronic Benefit Transfer) EBT Balance

SNAP ak Kont Lajan Kach

Istwa Tranzaksyon

Chanje PIN (Nimewo Idantite Pèsonèl) ou

Fè nou konnen si w pèdi Kat ou oubyen si li Domaje

Èske Mwen Kalifye? Pre Screening

SNAP

Pwogram Asistans yo

Asirans Sante

Kredi nan Taks