myBenefits Alerts
SI OU GEN YON IJANS LOJMAN, MANJE, SÈVIS PIBLIK, OUBYEN CHOFAJ, TANPRI KONTAKTE LOCAL DEPATMAN SÈVIS SOSYAL OU A IMEDYATMAN.

SI OU GEN YON LAVI KI MENASE OSWA IJANS MEDIKAL, TANPRI RELE 911.


Notice of Proposed Class Action Settlement

A settlement has been reached in Stewart v. Roberts. As a result of the court order in Stewart v. Roberts, some individuals and households who would previously have been ineligible for Public Assistance (PA), due to ownership of a vehicle with a fair market value over a specified level may now be eligible due to their vehicles equity value. For more information, view Stewart Notice of Class Action Settlement for People Denied or Discontinued Public Assistance Because of a Vehicle or Aviso de acuerdo de conciliaci?n de demanda colectiva para las personas a quienes se les ha denegado o suspendido la asistencia p?blica por ser propietario de un veh?culo Antecedentes


myBenefits

Thursday November 30, 2023

Itilizatè ki Retounen Returning Users

Aplike pou HEAP

Aplike pou SNAP

Aplike pou Asistans Piblik

Kontinye Aplikasyon

Swiv Aplikasyon

Re-sètifye Avantaj yo

Rapòte Chanjman

Wè Detay sou Dosye

Soumèt Dokiman yo pou Verifikasyon

Nouvo Itilizatè New Users

myBenefits itilize NY.gov, sèvis koneksyon pataje Eta New York la. NY.gov pèmèt ou jwenn aksè ak sèvis sou entènèt apati plizyè ajans Eta New York avèk yon sèl non itilizatè ak modpas. Pou kapab jwenn plis enfòmasyon ale sou my.ny.gov.

Balans EBT (Electronic Benefit Transfer) EBT Balance

SNAP ak Kont Lajan Kach

Istwa Tranzaksyon

Chanje PIN (Nimewo Idantite Pèsonèl) ou

Fè nou konnen si w pèdi Kat ou oubyen si li Domaje

Èske Mwen Kalifye? Pre Screening

HEAP

SNAP

Pwogram Asistans yo

Asirans Sante

Kredi nan Taks